STYRELSE

Namn   Tfn

Kerstin Wistrand ordförande 0224-74 20 87
Nataljia von Knorring vice ordförande  
Britt-Mari Lifberg kassör  
Leif Myhrvold sekreterare l
Kent Englund ledamot  
Stig Ericsson ledamot  
Lars-Göran Andersson suppleant  
Maria Larsson suppleant  

VALBEREDNING

Karl-Erik Johansson (sammankallande)
Mats Fläckerud

PROGRAMKOMMITTÈ

Namn   Tfn
Anette Lennartsson    
Bo Hillbom  

Linn de Wilde

   
Sara Larsson      
Vanja Evertsson    
Mats Fläckerud    
Peter Sigray    
Elisabeth de Wilde    
     

Stadgar för Fläckebo hembygdsförening

§1. Fläckebo Hembygdsförening har till uppgift att verka för hembygdskänslans stärkande, att samla och bevara rester av hembygdens gamla kultur, samt att söka skydda naturminnesmärken och allt som kan vara av värde att bevaras åt kommande släkten.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

§ 3. Medlem av föreningen är en var som betalar av årsmötet fastställd avgift. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen.

§ 4. Föreningens styrelse består av minst 5 ordinarie ledamöter, däribland ordförande och kassör, samt 2 ersättare. Alla kallas till styrelsens möten men ersättare har endast rösträtt i ordinarie ledamots ställe. Ordföranden väljs på ett år, övriga ordinarie i styrelsen på två år så att hälften av styrelseledamöterna utses varje år. Ersättare utses på ett år.

§ 5. Styrelsen åligger att tillse att föreningens tillhörigheter på bästa sätt handhas och förvaltas. Räkenskaper och förvaltning granskas av 2 revisorer. Räkenskaper och övriga handlingar skall tillhandahållas revisorerna senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år, förutom årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

§ 6. Årsmötet hålls varje år före mars månads utgång och skall utlysas med tid, plats och dagordning senast 3 veckor innan.
Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:
1. Föredragande av styrelse- och revisionsberättelser.
2. Beslut angående beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Val av ordförande.
4. Val av övriga ledamöter och ersättare.
5. Val av två revisorer och en ersättare, väljs på ett år.
6. Val av valberedning, minst två personer, väljs på ett år.
7. Fastställande av årssvgift.
8. Övriga ärenden.

§ 7. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då sådant påkallas av revisorerna eller minst 1/5 av medlemmarna. Ett sådant möte skall utlysas senast 3 veckor i förväg och innehålla dagordning.

§ 8. Vid möte tillkommer varje medlem en (1) röst. Omröstning skall ske med slutna sedlar om någon så fordrar.

§ 9. Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen må icke äga rum med mindre än att beslut därom fattas vid två på varandra följande möten, därav minst ett årsmöte, och om beslut därom biträtts av minst 2/3 av de närvarande.

§ 10. Om beslut fattas om att upplösa föreningen skall samtidigt beslut fattas om vilken annan verksamhet som i första hand skall erbjudas att förvalta föreningens tillhörigheter efter att föreningen upplösts.

Sala 1921, reviderade Fläckebo 1993, 2012.

 Här till höger ser du Fläckebo kyrka. Den nuvarande kyrkan är byggd under sen-medeltiden ca 1480. Läs mer...

 

START

OM OSS

HISTORIA
från trakten

SEVÄRDHETER

AKTIVITETER

PROTOKOLL

ÅRSBERÄTTELSE

UTFLYKTER

 

Webmaster:
Nataljia von Knorring
Amanda Studio Design 2005